เงินฝาก เจ็บ-เคลมฟรี
เพียงคงเงินฝากในบัญชี TMRW Everyday ตั้งแต่ 50,000 บาท รับฟรีประกันอุบัติเหตุในเดือนถัดไป

 • เบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อครั้งสูงสุด 10,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท (สูงสุด 200,000 บาทกรณีโดยสารยานพาหนะสาธารณะ)
 • รับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุได้ทุกเดือนเพียงคงเงินฝากตามเงื่อนไข 


รายละเอียดความคุ้มครอง

No ความคุ้มครอง ทุนประกัน (บาท)
1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากอุบัติเหตุ 100,000
2 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร จากการฆาตกรรมหรือลอบทำร้าย 100,000
3 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000
4 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร ขณะโดยสารยาน พาหนะสาธารณะ
200,000
5 ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 10,000

เงื่อนไขสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ สำหรับบัญชีเงินฝาก TMRW Everyday (โดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย))

1. ลูกค้าTMRW ที่มีเงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ในบัญชี TMRW Everyday และคงเงินฝากจำนวนดังกล่าวตลอดทั้งเดือนในเดือนปัจจุบัน จะได้รับสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุในเดือนถัดไป 

2. โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่มีเงินฝากตามเงื่อนไขระหว่าง วันที่ 1 พ.ค. 2564 - 30 เม.ย.2565 โดยจะได้รับความคุ้มครอง ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.2564 ถึง 31 พ.ค. 2565

3. จำนวนเงินหรือค่าสินไหมทดแทนที่ลูกค้าบัญชี TMRW Everyday จะได้รับมีรายละเอียดดังนี้  

3.1 ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  

3.2 กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร(รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)  สูงสุด 100,000 บาทต่อปี   

3.3 กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร  ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ สูงสุด 200,000 บาทต่อปี 

4. มูลค่าของเบี้ยประกันเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% ต่อปี

* โดยรายละเอียดข้อตกลงเงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามแผนความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 

 

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ)


1.   ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลได้ทั่วประเทศ โดยต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนทุกกรณี  และจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลคืนภายใน 10 วันทำการ หลังจากดำเนินเรื่องขอเบิกค่ารักษาพยาบาลและยื่นเอกสารครบถ้วนกับบริษัทประกันแล้ว

2.   ทำเรื่องขอเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือค่าสินไหมทดแทน โดยติดต่อบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ผ่านทาง เว็บไซต์ www.msig-thai.com หรือ โทร 1259   

การขอรับค่าสินไหมทดแทน ให้ส่งหลักฐานภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ โดยเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วนกรณีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมสำหรับผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในของบริษัทประกัน
 2. ใบรับรองแพทย์หรือเคลมฟอร์มที่แพทย์ได้กรอกข้อความในส่วนของแพทย์ครบถ้วนแล้ว
 3. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการใบสรุปหน้างบหรือใบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 5. รูปภาพแสดงข้อมูลบัญชีเงินฝากจากแอป TMRW โดย เลือกบัญชีเงินฝาก “TMRW Everyday” ที่แอป TMRW > เลือกแถบข้อมูล “บริการ” > เลือก “ดูข้อมูลบัญชี” และกดแชร์  เพื่อแสดงข้อมูลบัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี ประเภทบัญชี หมายเลขบัญชี และชื่อธนาคาร ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าใช้งานแอปได้ สามารถใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกของผู้เอาประกันภัยที่มีเลขที่บัญชีแทนได้

 

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (กรณีเสียชีวิต)

1.   ผู้รับประโยชน์กรอกรายละเอียดการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใน"แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม" ของบริษัทประกันโดยติดต่อบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ผ่านทาง เว็บไซต์ www.msig-thai.com หรือ โทร 1259 กด 2

2. การขอรับเงินหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ต้องเนินการภายใน 30 วันนับแต่วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพโดยเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมของบริษัทประกัน
 2. ใบมรณบัตร
 3. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพรับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงานรับรอง
 4.  สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจรับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 5. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่ประทับ "ตาย" ของผู้เอาประกันภัย
 6. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ 
 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 8. รูปภาพแสดงข้อมูลบัญชีเงินฝากจากแอป TMRW โดย เลือกบัญชีเงินฝาก “TMRW Everyday” ที่แอป TMRW > เลือกแถบข้อมูล “บริการ” > เลือก “ดูข้อมูลบัญชี” และกดแชร์  เพื่อแสดงข้อมูลบัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี ประเภทบัญชี หมายเลขบัญชี และชื่อธนาคาร ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าใช้งานแอปได้ สามารถใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกของผู้เอาประกันภัยที่มีเลขที่บัญชีแทนได้

 

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (กรณีทุพพลภาพ)

 
1. ผู้เอาประกันภัยกรอกรายละเอียดการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมใน"แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม" ของบริษัทประกัน โดยติดต่อบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ผ่านทาง
เว็บไซต์ www.msig-thai.com หรือโทร 1259 กด 2
 
2. การขอรับเงินหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ต้องดำเนินการภายใน 30 วันนับแต่ วันเสียชีวิต หรือวันที่เริ่มเกิดทุพพลภาพ โดยเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
 
กรณีทุพพลภาพถาวรสายตา หรือ สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมของบริษัทประกัน
 2. รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษาที่ยืนยันว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ
 3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย กรณีเป็นผู้เยาว์และยังไม่บรรลุนิติภาวะ ใช้สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองตามคำสั่งศาลของผู้เยาว์
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจและผลการสอบสวนทางคดีข้อเกิดเหตุ
 6. ประวัติการรักษาตั้งแต่เริ่มแรกนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุจนถึงปัจจุบัน
 7. ผลฟิลม์เอ็กซ์เรย์และผลการตรวจทางรังสีต่างๆ รวมถึงผลการตรวจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. ภาพถ่ายเต็มตัว 1 ใบ (ที่สามารถมองเห็นอวัยวะที่ทุพพลภาพถาวรโดยสิ้นเชิงหรืออวัยวะที่สูญเสียได้)
 9. ภาพถ่ายอวัยวะที่สูญเสียนั้นๆ 1 - 3 ท่า
 10. รูปภาพแสดงข้อมูลบัญชีเงินฝากจากแอป TMRW โดย เลือกบัญชีเงินฝาก “TMRW Everyday” ที่แอป TMRW > เลือกแถบข้อมูล “บริการ” > เลือก “ดูข้อมูลบัญชี” และกดแชร์  เพื่อแสดงข้อมูลบัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี ประเภทบัญชี หมายเลขบัญชี และชื่อธนาคาร ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าใช้งานแอปได้ สามารถใช้สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกของผู้เอาประกันภัยที่มีเลขที่บัญชีแทนได้
 
ติดต่อฝ่ายสินไหม เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

• ผู้เอาประกันภัยกรอกรายละเอียดการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมใน "แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ” ของบริษัทประกัน โดยติดต่อบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ผ่านทาง เว็บไซต์ www.msig-thai.com หรือโทร 1259 กด 2

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้าเอ็ม เอส ไอ จี : หมายเลขโทรศัพท์: 02-007-9090
 
เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30-21:00 น.  วันเสาร์ 9:00-18:30 น.
 

TMRW

อยากฟินกับโปรโมชั่นแบบนี้มั้ย?

ง่ายๆ แค่มีบัญชี และบัตรเครดิต TMRW ก็ได้รับสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้แล้ว

วิธีสมัคร